Preskočiť na obsah

ZABURINENIE POZEMKOV – UPOZORNENIE

Zverejnené 10.5.2023.

Kategória

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky.

 Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho pozemku , môže uložiť pokutu fyzickej osobe v zmysle § 25 zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov do výšky 330,-€, právnickej osobe, alebo fyzickej osobe – podnikateľovi v zmysle § 26 zákona 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov do výšky 33 200,-€.