PHSR

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce – schválenie