Preskočiť na obsah

Súčasnosť

Strategické dokumenty pre trvalo udržateľný rozvoj obce

Pre usmerňovanie všetkých antropogénnych aktivít v území obce a v priestore celého Mikroregiónu Južné Sitno a ich vzájomnú koordináciu sa ako efektívny nástroj uplatňuje územný plán. Jeho hlavným cieľom je na každom stupni, teda od úrovne nadnárodnej, národnej, regionálnej až po lokálnu, dosiahnuť súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt . Obec Beluj však doteraz nemá vypracovaný vlastný územný plán a na regionálnej úrovni sa riadi územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja z roku 1998. 
Na miestnej úrovni, vzhľadom na jej členstvo v združení Mikroregión Južné Sitno, majú všetky členské obce vypracované spoločné rozvojové dokumenty a to: 

Program rozvoja Mikroregiónu Južné Sitno – územno-plánovací podklad, vypracovaný v spolupráci s Centrom územného rozvoja Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici v roku 2000. 
Program rozvoja hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí Baďan, Beluj, Kráľovce-Krnišov, Počúvadlo, Prenčov, Žibritov – vypracovaný Občianskym združením Mikroregión Južné Sitno. Vznikol v rámci projektu Miestna AGENDA 21 na obdobie rokov 2003-2013 a bol schválený obecnými zastupiteľstvami jednotlivých členských obcí Mikroregiónu Južné Sitno. V Beluji bol schválený uznesením č. 54/2003 z 22. októbra 2003. 

Urbanistická štúdia obcí Mikroregiónu Južné Sitno – vypracovaná ako územno-plánovací podklad v roku 2004. 
Stratégia rozvoja územia Mikroregiónov Južné Sitno, Hontianka a Konkordia – vypracovaná v roku 2005 v rámci programu Trvalo udržateľný rozvoj zaostalých vidieckych oblastí NUTS II- Stredné Slovensko. 

Obec Beluj ako súčasť združení Mikroregión Južne Sitno a Región Sitno 

Mikroregión Južné Sitno 

Obec Beluj, ako už bolo uvedené, je súčasťou Mikroregiónu Južné Sitno od roku 1999. Vlastný Mikroregión Južné Sitno tvorí štruktúru osídlenia v tvare podkovy južne od Sitna, v okrese Banská Štiavnica a Krupina. Mikroregión bol založený v roku 1999 a tvoria ho obce: Baďan, Beluj, Kráľovce – Krnišov, Počúvadlo a Prenčov. V roku 2002 sa k mikroregiónu pričlenila aj obec Žibritov. 
Rozloha územia je 10 231 ha a počet obyvateľov kolísa okolo hodnoty 1400.

Hustota obyvateľstva je približne 14,4 obyvateľov na km2. Hlavné sídlo Mikroregiónu Južné Sitno je v obci Prenčov. Právnu formu ako občianske združenie nadobudlo dátumom registrácie 23. novembra 1999. Predsedníčkou združenia je Ľubica Kuková, starostka obce Baďan. 

Medzi ciele Mikroregiónu Južné Sitno patrí: 

 • cieľavedomí koordinovaný postup pre vytváraní koncepcie rozvoja Mikroregiónu a najmä obcí, ako jeho hlavných súčastí, 
 • vytváranie priaznivého a podporného prostredia pre súkromných podnikateľov, 
 • spoločná ochrana zákonných práv a záujmov občanov, 
 • iniciovanie a podpora aktivít v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky, 
 • zapájanie občanov do rôznych aktivít smerujúcich k plneniu cieľov združenia, 
 • dosiahnutie vyššej občianskej zodpovednosti a angažovanosti občana pre veci verejné. 

Počas svojej doterajšej existencie zrealizoval Mikroregión a jeho jednotlivý členovia viaceré projekty. Od roku 2001 členské obce mikroregiónu organizujú folklórny festival Podsitnianske dni hojnosti. 
Miestna AGENDA 21 v Mikroregióne Južné Sitno. 

Všeobecným cieľom vytvorenej Miestnej Agendy je zlepšovanie kvality života vytváraním vhodných sociálnych podmienok, presmerovaním ľudského potenciálu na potreby dnešnej doby a v zachovaní tradičných kultúrnych hodnôt vytvoriť ekonomicky a ekologicky fungujúci mikroregión. Všeobecne sa aj v tomto dokumente deklaruje podpora zachovania tradičných zvykov a remesiel v oblasti. 

V rámci MA21 sa ako špecifický cieľ č. 3 – Vytváranie podmienok pre vznik nových odvetví v obci Beluj stanovilo aj zriadenia Múzea ľudových vidieckych tradícií, ktoré vzniklo v roku 2005 a prezentuje ľudový odev, ľudové bývanie a remeslá obce, spolu s dejinami obce a evanjelickej cirkvi a .v. pôsobiacej v obci. Je umiestnené v evanjelickej fare. 

Región Sitno 

Región Sitno je regionálne združenie pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia so sídlom v obci Štiavnické Bane. Cieľom združenia je: 

 • rozvoj miestnej demokracie, 
 • rozvoj ľudských zdrojov, 
 • obhajoba záujmov regiónu a jeho propagácia, 
 • príprava rozvojových programov, plánov a projektov, 
 • poskytovanie poradenských, konzultačných a vzdelávacích služieb, 
 • vypracovanie Programu rozvoja regiónu, 
 • koordinácia a posudzovanie projektov v rámci regiónu. 

V súčasnosti je obec v rámci celého Mikroregiónu Južné Sitno zapojená do programu LEADER, kde v rámci pracovnej skupiny Tekov-Hont prebieha formovanie tzv. Miestnych akčných skupín. V rámci programu LEADER už boli vypracované možné oblasti podpory medzi ktorými sú: 

 1. Cestovný ruch – spolupráca jednotlivých subjektov, 
 2. Dobudovanie infraštruktúry, 
 3. Podpora zamestnanosti a vzdelanosti, 
 4. Obnova kultúrneho dedičstva, 
 5. Informatizácia, propagácia a marketing, 
 6. Ochrana životného prostredia,

a tiež vízia regiónu, ktorá hovorí, že: „Región Tekov- Hont bude o 10 rokov prosperujúci región s vybudovanou infraštruktúrou, s dostatkom pracovných miest, s rozvinutým cestovným ruchom, postaveným na vzájomnej spolupráci všetkých subjektov, s využitím kultúrneho, historického a prírodného dedičstva v zdravom životnom prostredí s kvalitným marketingom.“ 


Použité zdroje: 

 • Výročná správa Mikroregiónu Južné Sitno za rok 2003.