VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beluj.

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy