Návrh VzN č. 1/2022 o miestnych daniach, a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beluj.

Zverejnené
9. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 9. novembra 2022
Kategória

Prílohy