Preskočiť na obsah

OZNAM

Zverejnené 24.3.2023.

Kategória

Dňa 1. 4. 2023 (v sobotu) sa bude v našej obci vykonávať preventívna protipožiarna kontrola.

Preventívnu protipožiarnu kontrolu budú vykonávať poverení preventivári obce  Ján Majsniar  a Miloš Zlesík, ktorí u vás doma vykonajú preventívnu protipožiarnu kontrolu podľa §-69, ods. 2 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Obsahom a rozsahom protipožiarnej kontroly je:

– dokumentácia ochrany pred požiarmi

– skladovanie horľavých látok

– stav prístupových ciest k rozvodným zariadenia elektrickej energie,  vody a plynu, stav únikových ciest a ich označenia

– vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi

– umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových a iných spotrebičov

Prehliadka sa bude vykonávať v každej budove s prideleným súpisným číslom a z prehliadky bude vyhotovená zápisnica o vykonaní kontroly.